Adaptačně-integrační kurzy

Adaptačně-integrační kurzy (AIK) jsou kurzy, které vám pomohou se rychle zorientovat v české společnosti, získat základní informace o životě v České republice a informují vás o vašich právech a povinnostech. Pro občany třetích zemí, na které se nevztahuje výjimka, je absolvování kurzů povinné.


Na koho se vztahuje povinnost absolvovat kurz?

Povinnost absolvovat kurz se vás týká, pokud vám bylo od 1. 1. 2021 vydáno některé z těchto pobytových oprávnění:

 • Povolení k dlouhodobému pobytu
 • Povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem (tedy po změně účelu pobytu).
 • Povolení k trvalému pobytu bez předchozího pobytu na území České republiky.

Povinnost absolvovat kurz se vás netýká, pokud vám v den nabytí právní moci rozhodnutí o udělení pobytového oprávnění (převzetí průkazu) je méně než 15 let, nebo jste dovršili věk 61 let.

Kurz není určen pro občany Evropské unie nebo jejich rodinné příslušníky.

Zároveň se vás kurz netýká, pokud jste držiteli:

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, investování, ochrany na území nebo pokud vám bylo vydáno Ministerstvem zahraničních věcí,
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU,
 • zaměstnanecké nebo modré karty vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál.

Kdy je potřeba kurz absolvovat?

Do 1 roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.


Je absolvování kurzu povinné?

Ano, je povinné pro všechny osoby, kterých se týká. Nesplnění této povinnosti je klasifikováno jako přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.


Kolik kurz stojí?

Adaptačně-integrační kurz je zpoplatněn částkou 1 500 Kč. Kurzy, které nejsou určené pro veřejnost, jsou zpoplatněny částkou 800 Kč.


Jak se do kurzu přihlásit?

V případě kurzů určených pro veřejnost proveďte registraci, uhraďte částku 1 500 Kč a přihlaste se na konkrétní kurz. Informaci o tom, že jste se do kurzu úspěšně přihlásili, obdržíte e-mailem ve formě potvrzení.

Během procesu registrace zadávejte číslo vaší biometrické karty (ePKP). Nikdy nezadávejte číslo cestovního dokladu (pasu) nebo víza.

Existují také kurzy, které nejsou určené pro veřejnost. Jsou realizovány na základě nabídek právnických osob ve spolupráci s příslušným Centrem na podporu integrace cizinců. I v tomto případě je nutná registrace, ale následné kroky spojené s platbou nebo realizací kurzu, si právnická osoba určuje sama. Poplatek za kurz, 800 Kč, hradí státu právnická osoba, ne cizinec.

Po zaplacení kurzu se vám zobrazí informace o možném termínu kurzu, místě jeho konání a jazyce, do kterého bude tlumočen.


Jakým způsobem je možné kurz uhradit?

Po úspěšné registraci bude vygenerován variabilní symbol a zobrazeno číslo účtu vedené ministerstvem. Kurz lze zaplatit bezhotovostním převodem nebo složenkou. V případě, že při platbě neuvedete váš unikátní variabilní symbol, nebude platba uznána. Nezapomeňte také na předčíslí účtu.

Spárování plateb trvá obvykle několik dní, proto s problémem nespárované platby počkejte alespoň 7 dnů.


Vydává Ministerstvo vnitra daňový doklad/fakturu za adaptačně-integrační kurz?

Ne. Daňový doklad Ministerstvo vnitra ČR vystavit nemůže, protože se jedná o výkon působnosti v oblasti veřejné správy ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který není ekonomickou činností.


Kdo kurz pořádá a kde se koná?

Kurz pořádá pod záštitou Ministerstva vnitra 18 Center na podporu cizinců a je zcela na vás, jaké konkrétní Centrum k absolvování kurzu zvolíte.


V jakém jazyce je kurz veden?

Kurz je veden lektorem v českém jazyce. Obsah kurzu je tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem do anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského jazyka.


Jak dlouho kurz trvá?

Délka celého kurzu je čtyři hodiny.


Co je potřeba si s sebou vzít?

Je potřeba mít s sebou biometrickou kartu, se kterou jste se na kurz přihlašovali. Dále je doporučeno si vzít papír a psací potřeby.


Je po splnění kurzu vydáván nějaký dokument/potvrzení o absolvování?

Za účast v kurzu obdržíte doklad o absolvování. Ten si uchovejte. Ministerstvu nemusíte nic dokládat – vaše účast v kurzu je pracovníkem Centra na podporu integrace cizinců elektronicky potvrzena přímo Ministerstvu vnitra.


Můžete se se na kurz přihlásit, i pokud nemáte povinnost ho absolvovat?

Ano, pokud vlastníte biometrickou kartu a uhradíte platbu za kurz. Pokud kurz splníte i přesto, že povinnost v tuto chvíli nemáte a následně vám v budoucnu vznikne, bere se povinnost za splněnou.


Je během kurzu zajištěno hlídání dětí, případně je možné vzít s sebou dítě na kurz?

Vždy záleží na dohodě s konkrétním Centrem na podporu integrace cizinců, proto je vhodné se předem o těchto skutečnostech informovat.


Co je hlavní náplní kurzu?

Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se specifiky života v České republice. Kurz je rozdělen do několika tematických okruhů. Dozvíte se například:

 • základní informace o České republice,
 • o službách integračních center a neziskových organizací pro cizince,
 • právní základy týkající se života cizinců v České republice (pobytová legislativa, práva a povinnosti cizinců, účely pobytů, hlášení změn),
 • informace o vzdělávání, kurzech českého jazyka, vzdělávání dětí a dospělých, nostrifikaci nebo rekvalifikaci,
 • bližší informace o zaměstnání (typech zaměstnaneckých poměrů, pracovních smlouvách, přístupech na trh práce, právech zaměstnanců) a podnikání v České republice,
 • o zdravotní péči (druzích pojištění, akutní a preventivní péči, pohotovosti, lékařích a záchranné službě),
 • o tématu bydlení (platbách poplatků, smlouvách o bydlení),
 • o volném čase (možnostech, kulturních tipech, státních svátcích, dopravě),
 • o základních zvycích a tradicích (pravidlech, způsobech).
Vztahuje se na vás výše uvedená povinnost? Přihlaste se. Odkaz se otevře na nové kartě