Lhůty a jejich počítání

Lhůta je časové období, ve kterém můžete uplatnit nějaké své právo nebo musíte splnit nějakou svou povinnost. Lhůta je nejčastěji určována ve dnech. Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pokud existují pochybnosti o zachování lhůty, považuje se za zachovanou, dokud se neprokáže opak.


Lhůty, které musíte dodržet vy jako cizinec

Lhůty jsou stanoveny zákony – například lhůty pro podání žádosti nebo oznámení změn, případně lhůty pro odvolání. Lhůty mohou být také určeny správním orgánem, například lhůty pro doplnění žádosti o další listiny nebo odstranění vad v žádosti, nejčastěji formou výzvy. 


Jak se počítá lhůta určená výzvou?

Lhůta uvedená ve výzvě začíná běžet den po převzetí výzvy.


Může být lhůta prodloužena?

Pokud se jedná o lhůtu určenou ministerstvem ve výzvě, můžete požádat o její prodloužení, a to osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zmocněného zástupce.

O prodloužení lhůty si můžete požádat pouze předtím, než daná lhůta uplyne. V případě podání žádosti poštou tak učiňte s dostatečným předstihem. Pro počítání lhůty je rozhodující datum podání do poštovní přepravy nebo datum odeslání datovou schránkou či e-mailem.


Lhůty, které musí dodržet ministerstvo

Lhůty, v rámci kterých má Ministerstvo vnitra vydat rozhodnutí o žádosti o pobytová oprávnění, jsou stanoveny zákonem o pobytu cizinců a případně správním řádem.

Pokud je řízení přerušeno nebo je k tomu zákonný důvod, lhůta přestává běžet. Děje se tak od prvního dne, kdy nastal některý z důvodů k přerušení řízení. Zároveň lhůta pro vydání rozhodnutí neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo. To platí i v případě, že řízení bylo přerušeno v okamžiku, kdy do vydání rozhodnutí zbývala jen lhůta kratší 15 dnů.


Jaké jsou základní lhůty pro vydání rozhodnutí?

Typ žádostiPodáno na ZÚPodáno v ČR osobněPodáno v ČR poštouPodáno v ČR datovou schránkou nebo e-mailemZákonné ukotvení
Vízum k pobytu do 90 dnůDo 15 dnů ode dne podání žádostixxx
Čl. 23 vízového kodexu
Vízum k pobytu nad 90 dnů90-120 dnů ode dne podáníxxx
§ 169t odst. 2 ZPC
Vízum k pobytu nad 90 dnů studium, pedagogická činnost a vědecký výzkum, nebo sezonní zaměstnávání60 dnů ode dne podáníxxx
§ 169t odst. 2 ZPC
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnůx14 dnů ode dne podáníx1x1§ 169t odst. 4 ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU120 dnů ode dne podání120 dnů ode dne podáníx1x1§ 169t odst. 6 písm. a) bod 5. ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu společné soužití rodiny270 dnů ode dne podání270 dnů ode dne podáníx1x1§ 169t odst. 6 písm. a) bod 6. ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu studium, vědecký výzkum, rodinný příslušník výzkumného pracovníka60 dnů ode dne podání60 dnů ode dne podáníx1x1
§ 169t odst. 6 písm. a) bod 2. ZPC
Modrá karta90 dnů ode dne podání90 dnů ode dne podáníx1x1§ 169t odst. 6 písm. d) ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu společné soužití s držitelem Modré karty, nebo s dlouhodobým pobytem za účelem investování90 dnů ode dne podání180 dnů ode dne podáníx1x1
§ 169t odst. 6 písm. a) bod 4. ZPC
Zaměstnanecká karta60 dnů ode dne podání, 90 dnů ode dne podání ve zvlášť složitých případech, nebo pokud MV ČR žádalo o vydání závazného stanoviska60 dnů ode dne podání, 90 dnů ode dne podání ve zvlášť složitých případech, nebo pokud MV ČR žádalo o vydání závazného stanoviskax1x1§ 169t odst. 6 písm. c) ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu podané na územíx60 dnů ode dne podáníx1x1§ 169t odst. 6 písm. a) bod 5. ZPC
Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za stejným účelemx30 dnů ode dne podání 30 dnů ode dne doručení MV ČR30 dnů ode dne doručení MV ČR§ 71 SŘ
Potvrzení o přechodném pobytu občana EUx
30 dnů ode dne podání
30 dnů ode dne doručení MV ČR30 dnů ode dne podání§ 71 SŘ
Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EUx60 dnů ode dne podání60 dnů ode dne doručení MV ČR60 dnů ode dne podání§ 169t odst. 6 písm. f) ZPC
Povolení k trvalému pobytu180 dnů ode dne podání60 dnů ode dne podáníx1x1§ 169t odst. 6 písm. g) bod 1., 2., 3. ZPC
Prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza strpěníx30 dnů ode dne podání žádostixx§ 169t ods. 4 ZPC

1) pokud žadatel do 5 dnů od doručení MV ČR splní povinnost osobní přítomnosti, žádost je považována za podanou již dnem doručení MV ČR