Zastavení řízení

Zastavení řízení je ukončením řízení bez věcného projednání žádosti, které se činí usnesením. Řízení se zastaví, jakmile se MV ČR o důvodu pro zastavení řízení dozví a má k němu podklady, aniž by provádělo další dokazování a shromažďování podkladů.

Důvod k zastavení řízení se může vyskytnout jak na začátku řízení, v jeho průběhu, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí ve věci.

Zákonné důvody vedoucí k zastavení řízení o žádosti o povolení k pobytu jsou:

  • speciální v § 169r zákona o pobytu cizinců,
  • obecné v § 66 odst. 1 správního řádu.
     

Zastavení řízení v praxi znamená např. zamítnutí vaší žádosti o povolení k pobytu nebo o jeho prodloužení.